Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ (Β' Κύκλος - MME & Μεγάλες Επιχ/σεις)

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ (Β' Κύκλος - MME & Μεγάλες Επιχ/σεις)

Νέα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Με Την Εγγύηση Του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 Της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Β' Κύκλος)

Συνεχίζοντας να στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις των οποίων η ομαλή λειτουργία έχει επηρεαστεί από την πανδημική έξαρση, αξιοποιούμε το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων και δυνατοτήτων που διατίθενται για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρέχουμε σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις προνομιακή χρηματοδότηση εγγυημένη κατά 80% από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», με μειωμένες εξασφαλίσεις.  

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Απευθύνεται σε:

To Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «προβληματικές» κατά την 31.12.2019, με βάση το σημείο 18 του άρθ. 2 του Κανονισμού 651/2014.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης, ή την 31.12.2019. Ενήμερη πιστοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς τις παραπάνω ημερομηνίες.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους με βάση το άρθρο 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 • Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ.
 • Θεωρούνται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Από τους δικαιούχους εξαιρούνται:

 • επιχειρήσεις των δημοσίων φορέων, ή ΟΤΑ και των θυγατρικών τους,
 • εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρείες,
 • επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και υπό εκκαθάριση ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται :
  • στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
  • στα τυχερά παιχνίδια
  • στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
  • στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
  • σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο
Είδος και Ύψος Δανείου:

Τοκοχρεωλυτικό ή χρεολυτικό δάνειο κεφαλαίου κίνησης, χορηγούμενο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ.

Ελάχιστο ύψος δανείου : 15.000 €

Το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει :

 1. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019
  ή
 2. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Μετά την υποβολή του Εντύπου Τεκμηρίωσης Ρευστότητας και κατόπιν αξιολόγησης από την Τράπεζα, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων Ι και ΙΙ για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία της χορήγησης ως εξής:

 • για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους για τους επόμενους 18 μήνες,
 • για Μεγάλες επιχειρήσεις για τους επόμενους 12 μήνες

Δεν είναι επιλέξιμη η παροχή εγγύησης για δάνεια που προορίζονται για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.

Ποσοστό Εγγύησης ΕΑΤ ανά Δάνειο:

Το ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.

Διάρκεια Δανείου:

1 έως 5 έτη

Προνομιακό Επιτόκιο & Μειωμένες Εξασφαλίσεις:

Προνομιακό επιτόκιο με βάση το Euribor πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν.128/75

Πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες), σε ανώτατο ποσοστό 40% επί του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης.

Επιδοτούμενη Προμήθεια Εγγύησης:

Το πρόγραμμα προβλέπει καταβολή προμήθειας εγγύησης η οποία δύναται να επιχορηγείται μέσω του Ταμείου μέχρι ένα καθορισμένο ύψος, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Ο υπολογισμός της γίνεται μόνο επί του εγγυημένου ποσού του δανείου (80%) και καταβάλλεται εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση στο λογαριασμό της ΕΑΤ.

Η προμήθεια Εγγύησης αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής:

Δικαιούχος

Για δάνειο διάρκειας:

μέχρι 1 έτος %

μεταξύ 2 και 3 ετών %

μεταξύ 4 και 5 ετών %

ΜμΕ

0,25

0,50

1,00

Μεγάλη Επιχείρηση

0,50

1,00

2,00

Το ποσό των παγίων εξόδων φακέλου βάσει του επίσημου τιμολογίου της Τράπεζας, επιβαρύνει τον δανειολήπτη.

Περίοδος Διάθεσης:

Έως 31.12.2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων

Υποβολή Αίτησης:

Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΠΣΚΕ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Παγκρήτια Τράπεζα.

Κατάθεση Αιτήματος χρηματοδότησης σε Κατάστημα του Δικτύου

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχονται σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.