Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ (Γ' Κύκλος - Μικρές Επιχειρήσεις)

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ (Γ' Κύκλος - Μικρές Επιχειρήσεις)

Προϋποθέσεις Εγγύησης και Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (απασχολούν προσωπικό έως και 9 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε)) και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. κατά την 31.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ ή είχαν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 2. δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας
 3. δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης
 4. είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης
 5. δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού βάσει του άρθρου 40 του νόμου 4488/17, όπως ισχύει
 6. δεν εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης

Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν πρέπει να έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους.


Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά σε νέα δάνεια που θα εκταμιευθούν από την ημερομηνία διάθεσης έως και την 30 Ιουνίου 2022.
Δεν επιτρέπεται η παροχή δάνειων με σκοπό την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών.

Μη Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα

 1. οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014
 2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
  • στη παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
  • στα τυχερά παίγνια (Καζίνο)
  • στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
  • στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
  • σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.
Ύψος Δανείου:

Το μέγιστο ύψος δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

 • τις 50.000 € ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2019 ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες.
Εξασφαλίσεις:
 • Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Πέραν της Εγγύησης, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετες εξασφαλίσεις κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος και σύμφωνα με την Πιστοδοτική Πολιτική της Τράπεζας, σε ανώτατο ποσοστό 20% επί του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης.

Διάρκεια Δανείου:

1 έως 5 έτη.

Περίοδος Χάριτος:

Έως 12 μήνες.

Επιτόκιο:

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor, πλέον περιθωρίου και εισφοράς του Ν.128/75.

Το περιθώριο καθορίζεται από την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης, την μέχρι σήμερα συναλλακτική της συμπεριφορά και από τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Έξοδα Δανείου:

Α. Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή προμήθειας εγγύησης για τα χορηγούμενα δάνεια, η οποία υπολογίζεται επί του εγγυημένου ποσού του δανείου (80%), λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της σύμβασης.

Δικαιούχος

Για δάνειο διάρκειας:

Για το 1ο έτος %

Μεταξύ 2 και 3 ετών %

Μεταξύ 4 και 5 ετών %

Πολύ Μικρή & Μικρή Επιχ/ση

0,25

0,50

1,00

Ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με πάγια έξοδα φακέλου όπως ορίζονται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας. Το ποσό της Προμήθειας Εγγύησης επιχορηγείται από το Ταμείο.

Υποβολή Αίτησης:

Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΠΣΚΕ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Παγκρήτια Τράπεζα.


Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος, οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχονται σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).