Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Δάνεια EaSI σε Συνεργασία με το Ε.Τα.Ε.

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Δάνεια EaSI σε Συνεργασία με το Ε.Τα.Ε.

Δάνεια για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) – COVID-19 σε Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.)

Η χρη­μα­το­δό­τη­ση στη­ρί­ζε­ται από την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση στο πλαί­σιο του Μη­χα­νι­σμού Εγ­γυ­ή­σε­ων ο οποί­ος δη­μιουρ­γή­θη­κε με τον κα­νο­νι­σμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευ­ρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου για τη θέ­σπι­ση προ­γράμ­μα­τος της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης που αφορά την απα­σχό­λη­ση και την κοι­νω­νι­κή και­νο­το­μία (“EaSI”).

Το πρόγραμμα EaSI περιλαμβάνεται στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Μικροδανειολήπτες ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας, εκτός των Τομέων που αναφέρονται παρακάτω ως ‘’Μη Επιτρεπόμενοι Τομείς’’:

1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (Παραγωγή , εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με το Νόμο. π.χ. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς, θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα).

2. Καπνός και Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά (Παραγωγή και εμπορία Καπνού και Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων).

3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών

4. Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις).

5. Περιορισμοί στον τομέα της Πληροφορικής (Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων τα οποία στοχεύουν ειδικά:

- στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στους απαγορευμένους τομείς που αναφέρονται παραπάνω (1 έως 4)

- σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο ή

- στην πορνογραφία

ή τα οποία προτίθενται να επιτρέψουν την παράνομη:

- είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων

- λήψη και εγκατάσταση ηλεκτρονικών δεδομένων.

6. Περιορισμοί στον τομέα των βιολογικών επιστημών, όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση για την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με:

- ανθρώπινη κλωνοποίηση για έρευνα ή θεραπευτικούς σκοπούς, και

- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη ανέρχεται σε 50.000€, μέσω αιτημάτων ύψους έως 25.000€

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
α) Τοκοχρεωλυτικό Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα
Με δόσεις τακτής λήξης
Διάρκεια, έως πέντε (5) έτη με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 2 έτη

β) Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενη πίστωση)

Με τόκους ανά ημερολογιακό τρίμηνο

Εξαμηνιαία ή ετήσια διάρκεια του ορίου.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor πλέον περιθωρίου (μέγιστο 7,00%) πλέον εισφοράς Ν. 128/1975

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Εγγύηση του ΕΤαΕ στο 90% του δανείου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

έως 30/6/2021

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη χρηματοδότηση αυτή δεν απαιτούνται επιπλέον διασφαλίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el


Πα­ρέ­χε­ται εγ­γύ­η­ση που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος για την απα­σχό­λη­ση και την κοι­νω­νι­κή και­νο­το­μία (EaSI).